Administracinė teisė


Teisinės konsultacijos administracinės teisės klausimais

 • dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo, 
 • dėl žalos, atsiradusios dėl valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (LR Civilinio kodekso 6.271 straipsnis), 
 • dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas, taip pat ginčų, kylančių dėl materialinės atsakomybės ir regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo pagal Valstybės tarnybos įstatymą, 
 • dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos, jos teritorinių padalinių ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o įstatymų nustatytais atvejais - ir dėl kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų galimo apskundimo, pateikiant skundą (prašymą) pirmos instancijos administraciniam teismui.


Teisinis atstovavimas administracinės teisės klausimais

Atstovavimas administraciniame teisminiame ginče ir išankstinio nagrinėjimo ne teisme - ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje - Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o įstatymų nustatytais atvejais - ir kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, sprendžiant administracinius ginčus: 

 • dėl asmens ir viešojo administravimo subjekto konflikto, 
 • dėl vienas kitam nepavaldžių viešojo administravimo subjektų konflikto, kylančio iš administracinių teisinių santykių, 
 • sprendžiant tarnybinį ginčą - valstybės tarnautojo ar pareigūno ir administracijos ginčą dėl tarnautojo ar pareigūno statuso įgijimo, pasikeitimo ar praradimo ir tarnybinių nuobaudų taikymo, pateikiant suinteresuoto subjekto vardu skundą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas,
 • dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus,
 • dėl savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus,
 • dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis),
 • dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų,
 • dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas, taip pat ginčų, kylančių dėl materialinės atsakomybės ir regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimo pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą,
 • dėl kompetencijos ar įstatymų pažeidimo tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo subjektų,
 • dėl viešųjų įstaigų, valstybės ar savivaldybės įmonių ir asociacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus,
 • dėl bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo,
 • dėl užsieniečiams atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, dėl leidimų gyventi Lietuvoje pakeitimo, dėl skundų dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo, taip pat dėl perkeliamųjų asmenų skundų dėl perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo ar panaikinimo.