Šeimos teisė


Teisinės konsultacijos šeimos teisės klausimais

dėl santuokos galiojimo, nutraukimo pagrindų ir tvarkos, dėl sutuoktinių turtinių ir asmeninių neturtinių teisių, dėl vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teisių ir pareigų, dėl globos ir rūpybos:

 • Santuokos teisinės pasekmės.
 • Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai.
 • Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutikimu (santuokos nutraukimo sąlygos, prašymas nutraukti, santuokos nutraukimo tvarka).
 • Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu (santuokos nutraukimo sąlygos, prašymo turinys, prašymo nagrinėjimas).
 • Santuokos nutraukimas dėl vieno sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės (santuokos nutraukimo sąlygos, vieno sutuoktinio kaltė, abiejų sutuoktinių kaltė, santuokos nutraukimo tvarka, sutuoktinių taikinimas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų taip pat ir vieno iš sutuoktinių interesus).
 • Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės (buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas, teisės naudotis gyvenamąja patalpa išlikimas, esant nepilnamečiams vaikams, teismo sprendimu nustatant uzufruktą).
 • Sutuoktinių turto teisinis režimas:
 • Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas:
 • bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė;
 • turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, valdymas,  naudojimas ir disponavimas juo asmeninė sutuoktinių nuosavybė;
 • turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, pabaigos pagrindai;
 • asmeninė sutuoktinių nuosavybė;
 • turtas, kuris yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, tvarkymas;
 • turtas, kuris yra asmeninė nuosavybė, priskyrimas bendrajai jungtinei nuosavybei.
 • Pagal vedybų sutartis nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas:
 • vedybų (ikivedybinės ir povedybinės) sutarties forma, turinys, sudarymas, pakeitimas, nutraukimas, pabaiga;
 • vedybų sutarties negaliojančios sąlygos;
 • vedybų sutarties pripažinimas negaliojančia.
 • Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles:
 • prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto;
 • sutuoktinių atsakomybė pagal iki santuokos įregistravimo atsiradusias prievoles;
 • atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievoles;
 • sutuoktinių atsakomybės atribojimas.
 • Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija).
 • Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas (turto padalijimo būdai, dalijamas turtas, kreditorių teisės, nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo).
 • Tėvystės pripažinimo, nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo sąlygos, tvarka ir pagrindai.
 • Tėvų teisės ir pareigos vaikams (abiejų tėvų pareigų ir teisių lygybė savo vaikams, tėvo ar motinos atsisakymo nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negaliojimas).
 • Asmeninės tėvų teisės (vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyriumi, skyriumi gyvenančio tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant).
 • Ginčai dėl vaikų:
 • dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tarp skyrium gyvenančių tėvų;
 • dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant;
 • dėl bendravimo su artimaisiais giminaičiais;
 • Tėvų valdžios apribojimo sąlygos, būdai ir pasekmės.
 • Tėvų teisės ir pareigos, susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu (uzufrukto teisė, sandoriai, susiję su nepilnamečio turtu).
 • Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus:
 • išlaikymo priteisimas;
 • išlaikymo nepilnamečiui vaikui (vaikams) dydis ir forma;
 • išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas;
 • išlaikymo indeksavimas;
 • išlaikymo naudojimas.
 • Globa ir rūpyba:
 • globėjo ir rūpintojo paskyrimas;
 • globėjo ir rūpintojo pareigų atlikimas;
 • globos ir rūpybos pasibaigimas;
 • nepilnamečių globos ir rūpybos (laikinos ir nuolatinės) nustatymas;
 • pilnamečių asmenų globos ir rūpybos nustatymas.


Teisinis atstovavimas šeimos teisės klausimais

ikiteisminiuose ginčuose ir teisminiame procese, nagrinėjant civilines bylas, kylančias iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo, nustatyto LR CK trečiojoje knygoje - Šeimos teisė:

 • dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės, vieno sutuoktinio prašymu.
 • dėl santuokos pripažinimo negaliojančia.
 • dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacija).
 • ginčuose, kylančiuose dėl vedybų (ikivedybinių ir povedybinių) sutarčių.
 • dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo.
 • dėl nepilnamečio vaiko (vaikų) gyvenamosios vietos nustatymo, tarp skyrium gyvenančių tėvų.
 • dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui (vaikams) priteisimo.
 • dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui (vaikams) dydžio ir/ar formos pakeitimo.
 • dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku (vaikais) ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo.
 • ginčuose dėl nepilnamečio vaiko (vaikų) ir turto, asmenims gyvenant nesudarius santuokos.
 • dėl tėvystės nustatymo ir nuginčijimo.
 • dėl globos ir rūpybos nustatymo.